Regulamin wykonania usługi

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez firmę TOP SETUP, z siedzibą w 38-420 Korczyna, ul. Trębacka 7A, NIP: 684-225-49-51, zwaną dalej TOP SETUP.
 2. TOP SETUP zajmuje się regeneracją i diagnostyką wtryskiwaczy benzynowych oraz gazowych CNG LPG.
 3. Do wykonania usługi przyjmuje się wtryskiwacze wraz z wypełnionym formularzem zlecenia, który jest do pobrania na stronie internetowej firmy.
 4. Przekazanie (przesłanie) wtryskiwaczy do regeneracji bądź diagnostyki jest jednoznaczne z zaakceptowaniem, przez zleceniodawcę, warunków regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej i w siedzibie firmy.
 5. Zleceniodawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć wtryskiwacze do siedziby firmy. Pokrywa także koszty ich odesłania za pobraniem po wykonaniu usługi lub odbiera osobiście płacąc gotówką.
 6. TOP SETUP nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie przesyłki przez firmy trzecie wykonujące usługi transportowe, a także nie ma obowiązku informacji o aktualnych kosztach przesyłek.
 7. Płatność za usługę dokonywana jest za pobraniem przesyłki przy odbiorze zregenerowanych wtryskiwaczy lub przy odbiorze osobistym gotówką. 
 8. Wysokość opłat podana jest w cenniku i może ulec zmianie w dowolnym czasie bez konieczności informowania zleceniodawcy. Cennik podany jest na stronie internetowej firmy i jest cennikiem orientacyjnym.
 9. Po przyjęciu zlecenia usługi przez TOP SETUP, zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia opłat wg aktualnego cennika.
 10. TOP SETUP wykonuje usługę regeneracji wtryskiwaczy z pełną starannością i wiedzą fachową, jednakże na wykonane usługi nie jest udzielana gwarancja.
 11. TOP SETUP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia regenerowanych wtryskiwaczy będące następstwem czyszczenia tj. rozszczelnienie wtryskiwacza itp.
 12. Maksymalny czas wykonania usługi wynosi 21 dni roboczych i jest liczony od czasu otrzymania wtryskiwaczy do czasu ich odesłania. Dopuszcza się wydłużenie czasu wykonania usługi za zgodą Zleceniodawcy. 
 13. Zleceniodawca zgadza się na przetwarzanie danych osobowych lub firmowych dla celów wykonania usługi jak i ewentualnych referencji.
 14. Wtryskiwacze uszkodzone, których nie można zregenerować będą odsyłane na koszt Zleceniodawcy.
 15. Wszelkie usługi wykonywane przez firmę TOP SETUP bez doręczenia zlecenia, uważa się za niepodlegające zasadom określonym w niniejszym regulaminie, co nie narusza praw firmy TOP SETUP do obciążenia osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego z tytułu kosztów poniesionych w związku z działaniami na ich rzecz. Firma TOP SETUP nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za wykonanie i rezultat takich działań.
 16. Potwierdzeniem wykonania usługi jest odbiór wtryskiwaczy.
 17. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Zleceniodawcę wysyłka zostanie ponowiona po przelewie kwoty za usługę i dwie przesyłki (wcześniejszą i ponowioną) na konto bankowe firmy TOP SETUP.
 18. TOP SETUP może zlecić osobie trzeciej wykonanie usługi lub jej części bez zgody Zleceniodawcy.
 19. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do reklamacji wykonanej usługi.
 20. Firma TOP SETUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych strat jakie może ponieść Zleceniodawca w związku z użytkowaniem wtryskiwaczy zregenerowanych przez firmę TOP SETUP.
 21. TOP SETUP nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość stron internetowych, do których linki zamieszczone są na stronie www.czyszczenie.wtryskiwaczy.pl 
 22. Firma TOP SETUP nie ma obowiązku informowania o zmianie regulaminu.
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin obowiązuje bezterminowo od 1.01.2012 r.

Kontakt

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń


lub zadzwoń +48 697057023

Używamy Cookies